PZT projektu budowlanego

 

1. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze

Na pełen zakres inwestycyjny przedsięwzięcia składać się będą następujące prace budowlane:

 • budowa drogi ekspresowej o długości ok. 6503 m,
 • budowa Miejsc Obsługi Podróżnych Haćki W i Haćki Z,
 • zmiana przebiegu istniejącej drogi krajowej nr 19, dróg powiatowych oraz dróg gminnych krzyżujących się z drogą ekspresową,
 • przebudowa skrzyżowań i odcinków wlotowych dróg powiatowych i gminnych,
 • przebudowa zjazdów do posesji,
 • rozbiórka i budowa obiektów inżynierskich,
 • budowa zatok autobusowych, przejść i chodników dla pieszych,
 • budowa infrastruktury związanej z drogą, w tym odwodnienie, oświetlenie, kanał technologiczny,
 • likwidacja kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej (siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej, melioracyjną, teletechniczną oraz energetyczną SN i WN) i przebudowa fragmentów tych sieci.

 

2. Obiekty drogowe

2.1. Droga ekspresowa
Podstawowym elementem zamierzenia budowlanego jest budowa odcinka drogi ekspresowej. Cały odcinek znajduje się obszarze sklasyfikowanym jako poza terenem zabudowy. Podstawowe parametry techniczne drogi S19 przedstawiono poniżej:

 • klasa techniczna drogi: S
 • prędkość projektowa: Vp = 120 km/h
 • prędkość miarodajna: Vm = 130 km/h
 • przekrój jezdni: 2 x 2 (dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu każda)
 • szerokość pasa ruchu: 3,5 m
 • szerokość opaski wewnętrznej: 0,5 m
 • szerokość pasa awaryjnego: 2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m – 2,20 m
 • pochylenie poprzeczne na prostej: 2,5 %
 • skrajnia pionowa: 5,0 m
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • kategoria ruchu: KR6.

 

2.2. Pozostałe drogi
W związku z budową drogi ekspresowej niezbędna jest korekta przebiegu istniejących dróg publicznych. Przyjęto następujące parametry techniczne:
DW (istniejąca droga krajowa nr 19 - docelowo droga wojewódzka)

 • klasa techniczna drogi: G
 • prędkość projektowa: Vp = 50 km/h
 • prędkość miarodajna: Vm = 70 km/h
 • przekrój jezdni: 1 x 2 (jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu)
 • szerokość pasa ruchu: 3,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego: 1,5 m
 • skrajnia pionowa: 5,0 m
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • kategoria ruchu: KR4.

 

Drogi powiatowe DP1591B, DP1587B, DP1589B

 • klasa techniczna drogi: Z
 • prędkość projektowa: Vp = 50 km/h
 • przekrój jezdni: 1 x 2 (jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu)
 • szerokość pasa ruchu: 3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego: 1,0 m
 • skrajnia pionowa: 4,8 m
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • kategoria ruchu: KR2.

 

Droga powiatowa DP1603B

 • klasa techniczna drogi: Z
 • prędkość projektowa: Vp = 50 km/h
 • przekrój jezdni: 1 x 2 (jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu)
 • szerokość pasa ruchu: 3,0 m
 • szerokość pobocza gruntowego: 1,25 m
 • skrajnia pionowa: 4,8 m
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • kategoria ruchu: KR3.

 

Droga gminna DG107457B

 • klasa techniczna drogi: L
 • prędkość projektowa: Vp = 40 km/h
 • przekrój jezdni: 1 x 2 (jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu)
 • szerokość pasa ruchu: 2,75 m
 • szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m
 • skrajnia pionowa: 4,7 m
 • obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś
 • kategoria ruchu: KR1.

 

Pozostałe drogi gminne

 • klasa techniczna drogi: D
 • prędkość projektowa: Vp = 30 km/h
 • przekrój jezdni: 1 x 2 (jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu)
 • szerokość pasa ruchu: 2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m
 • skrajnia pionowa: 4,7 m
 • obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś
 • kategoria ruchu: KR1.

 

2.3. Miejsca obsługi podróżnych 

MOP „Haćki Z” (rodzaj I)
MOP „Haćki Z” zlokalizowany jest ok. km 6+800 strona prawa drogi ekspresowej. Wjazd i wyjazd z terenu MOP odbywa się łącznicami o przekroju P1 z konstrukcją nawierzchni KR4 obsługującymi i oznaczonymi odpowiednio L01 (wjazd na MOP) i L02 (wyjazd).Na terenie MOP-u „Haćki Z” zaprojektowano łącznie pięć jezdni manewrowych o prędkości projektowej 30 km/h i kategorii ruchu KR4, w tym:

 • dwie jezdnie manewrowe (JM1 i JM2) z przeznaczeniem dla samochodów ciężarowych szer. 6.0 m o łącznej dł. 410 m,
 • jezdnię manewrową (JM3) z przeznaczeniem dla samochodów ciężarowych i autokarów szer. 6.0 m o dł. 148 m,
 • jezdnię manewrową z przeznaczeniem dla samochodów osobowych (JM4) szer. 5.0 m o dł. 183 m,
 • jezdnię manewrową (JM5) umożliwiającą powrót z każdego miejsca na początek MOP-u szer.4.0 m o dł. 352 m.

 

Na terenie MOP-u „Haćki Z” zaprojektowano (kolejno od trasy głównej):

 • miejsce dla kontroli pojazdów np. przez służby ITD,
 • 3 stanowiska postojowe z przeznaczeniem dla samochodów przewożących materiały niebezpieczne o wym. 19.0 x 3.5 m,
 • 26 stanowisk postojowych ukośnych dla samochodów ciężarowych o wym. 19.0 x 3.5 m,
 • zapewniono rezerwę pod dodatkowe 6 ukośnych stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych o wym 19.0 x 3.5 m,
 • 6 równoległych stanowisk postojowych dla autokarów o wym. 19.0 x 3.0 m,
 • 73 prostopadłe miejsca parkingowe dla samochodów osobowych o wym. 5.0 x 2.5 m, w tym 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami o wym. 5.0 x 3.6 m,
 • 2 stanowiska dla zrzutu ścieków z autokaru o wym. 19.0 x 3.0 m.

 

Ponadto zagospodarowanie terenu i wyposażenie MOP obejmuje takie elementy, jak:

 • budynek sanitariatu,
 • elementy małej architektury,
 • 6 zadaszonych miejsc piknikowych wraz z elementami służącymi do wypoczynku,
 • ogrodzone miejsce zabaw dla dzieci zawierające 4 niezależne urządzenia do zabawy,2 ławki, bezpieczną nawierzchnię z tworzywa sztucznego oraz tablicę z regulaminem,
 • kontenery na odpady,
 • 3 zestawy śmietników pozwalających na segregację odpadów, rozmieszczone w każdej ze stref oraz przy toalecie,
 • zbiornik przeciwpożarowy (p.poż.),
 • zbiornik na substancje niebezpieczne,
 • oczyszczalnię ścieków, socjalno-bytowych, dostosowaną do zrzutów ścieków z autokarów,
 • punkty czerpania wody pitnej,
 • hydranty dla potrzeb Straży Pożarnej,
 • stację transformatorową (zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez PGE),
 • telewizję przemysłową,
 • instalację elektryczną odbiorczą na całym obszarze MOP rodzaju I,
 • oświetlenie terenu MOP rodzaju I
 • teren pod budowę ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Na terenie obu MOPu zaprojektowano chodniki o minimalnej szerokości 2.0 m łączących strefę parkingową i wypoczynkową.
Na terenie MOPu przewidziana została rezerwa terenu pod rozbudowę do MOPu rodzaju II i przyszłe funkcje komercyjne (roboty ziemne, odwodnienie oraz zasilanie w media wykonane zostaną w układzie docelowym, jak dla MOP rodzaju II).

 

MOP „Haćki W” (rodzaj I)
MOP „Haćki W” zlokalizowany jest ok. km 6+800 strona lewa drogi ekspresowej. Wjazd i wyjazd z terenu MOP odbywa się łącznicami o przekroju P1 z konstrukcją nawierzchni KR4 obsługującymi i oznaczonymi odpowiednio L03 (wjazd na MOP) i L04 (wyjazd).
Na terenie MOP-u „Haćki W” zaprojektowano łącznie pięć dróg o prędkości projektowej 30 km/h i kategorii ruchu KR4, w tym:

 • dwie jezdnie manewrowe (JM6 i JM7) z przeznaczeniem dla samochodów ciężarowych szer. 6.0 m o łącznej dł. 410 m,
 • jezdnię manewrową (JM8) z przeznaczeniem dla samochodów ciężarowych i autokarów szer. 6.0 m o dł. 148 m,
 • jezdnię manewrową z przeznaczeniem dla samochodów osobowych (JM9) szer. 5.0 m o dł. 183 m,
 • jezdnię manewrową (JM10) umożliwiającą powrót z każdego miejsca na początek MOP-u szer. 4.0 m o dł. 352 m.

 

Na terenie MOP-u „Haćki W” zaprojektowano (kolejno od trasy głównej):

 • miejsce dla kontroli pojazdów np. przez służby ITD,
 • 3 stanowiska postojowe z przeznaczeniem dla samochodów przewożących materiały niebezpieczne o wym. 19.0 x 3.5 m,
 • 26 stanowisk postojowych ukośnych dla samochodów ciężarowych o wym. 19.0 x 3.5 m,
 • zapewniono rezerwę pod dodatkowe 6 ukośnych stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych o wym 19.0 x 3.5 m,
 • 6 równoległych stanowisk postojowych dla autokarów o wym. 19.0 x 3.0 m,
 • 73 prostopadłe miejsca parkingowe dla samochodów osobowych o wym. 5.0 x 2.5 m, w tym 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami o wym. 5.0 x 3.6 m,
 • 2 stanowiska dla zrzutu ścieków z autokaru o wym. 19.0 x 3.0 m.

 

Ponadto zagospodarowanie terenu i wyposażenie MOP obejmuje takie elementy, jak:

 • budynek sanitariatu,
 • elementy małej architektury,
 • 6 zadaszonych miejsc piknikowych wraz z elementami służącymi do wypoczynku,
 • ogrodzone miejsce zabaw dla dzieci zawierające 4 niezależne urządzenia do zabawy, 2 ławki, bezpieczną nawierzchnię z tworzywa sztucznego oraz tablicę z regulaminem,
 • kontenery na odpady,
 • 3 zestawy śmietników pozwalających na segregację odpadów, rozmieszczone w każdej ze stref oraz przy toalecie,
 • zbiornik przeciwpożarowy (p.poż.),
 • zbiornik na substancje niebezpieczne,
 • oczyszczalnię ścieków, socjalno-bytowych, dostosowaną do zrzutów ścieków z autokarów,
 • punkty czerpania wody pitnej,
 • hydranty dla potrzeb Straży Pożarnej,
 • stację transformatorową (zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez PGE),
 • telewizję przemysłową,
 • instalację elektryczną odbiorczą na całym obszarze MOP rodzaju I,
 • oświetlenie terenu MOP rodzaju I,
 • teren pod budowę ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Na terenie obu MOPu zaprojektowano chodniki o minimalnej szerokości 2.0 m łączących strefę parkingową i wypoczynkową.
Na terenie MOPu przewidziana została rezerwa terenu pod rozbudowę do MOPu rodzaju III i przyszłe funkcje komercyjne (roboty ziemne, odwodnienie oraz zasilanie w media wykonane zostaną w układzie docelowym, jak dla MOP rodzaju III).

 

Przedmiotowa Inwestycja obejmuje w zakresie robót następujące roboty:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń, decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji,

 • Roboty przygotowawcze,

 • Roboty drogowe w zakresie:

-miejsca obsługi podróżnych w ilości 2 sztuk,

-przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową S19,

-budowę innych dróg niż droga ekspresowa w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,

-budowę dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej,

-przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,

-budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

-obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z droga ekspresową,

- system odwodnienia terenu w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy,

-urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,

-infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej,

-przebudowę kolidujących urządzeń sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej,

-sieć teletechniczna na potrzeby Zamawiającego,

-oświetlenie drogowe,

-organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych odbiorników,

-wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową,

-system zarządzania ruchem,

-wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów, nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych.

 • Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,

 • Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji,

 • Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.


 

Ilość Obiektów Inżynieryjnych:

 • most w ciągu drogi ekspresowej – 8 szt.

 • wiadukt w ciągu drogi publicznej - 4 szt.

 • przejście dolne zespolone dla dużych zwierząt – 13 szt.

 • przejście dolne dla średnich zwierząt – 2 szt.

 • przepust melioracyjny – 7szt

 • przepust ekologiczny – 6 szt.

 

Obiekty inżynierskie

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano obiekty inżynierskie zestawione w tablicach poniżej.

Objaśnienia oznaczeń obiektów stosowanych w tabelach: WD — wiadukt w ciągu drogi publicznej

MS — most w ciągu drogi ekspresowej

PZDdz — przejście dolne zespolone dla dużych zwierząt PZDs — przejście dolne dla średnich zwierząt

P— przepust melioracyjny

PZ — przepust ekologiczny

 

L.p. Nazwa obiektu Kilometra
ż 
roboczy
Projektowane obiekty mostowe 
Przeszkoda
Konstrukcja  
1. WD-1a 2+479 DP 1591 B z trasą główną belka ciągła; zespolona 
typu beton-beton
WD
2. MS/PZDdz-0M-6L 
MS/PZDdz-OM-6P
2+808 Trasa główna z ciekiem i szlakiem 
migracyjnym zwierząt, droga gminna 
gminy Bielsk Podlaski
belka ciągła; zespolona 
typu beton-beton
MS/PZDdz
3. MS/PZDdz-OM-5 2+534 DK19 (docelowo droga wojewódzka) z 
ciekiem i szlakiem migracyjnym 
zwierząt
belka swobodnie podparta; 
zespolona typu beton-beton
MS/PZDdz
4. PZDs-OM-9L 
PZDs-OM-9P
3+364 Trasa główna ze szlakiem migracyjnym 
zwierząt
rama jednoprzęsłowa; 
ramownica żelbetowa
PZDs
5. MS/PZDdz-OM-12L 
MS/PZDdz-OM-12P
3+848

Trasa główna z:

- rz. Orlanka,

- szlakiem migracyjnym zwierząt,

3 x drogą gminną gminy Bielsk Podlaski
belka ciągła; zespolona MS/PZDdz
6.  WD-21 5+003 DP 15876 z trasą główną belka ciągła; zespolona 
typu beton-beton
WD
7. MS/PZDdz-OM-23L 
MS/PZDdz-OM-23P
5+614 Trasa główna z ciekiem i szlakiem 
migracyjnym zwierząt
belka swobodnie podparta; 
zespolona typu beton-beton
MS/PZDdz
8. WD-27 6+032 DP 1589B z trasą główną belka ciągła; zespolona 
typu beton-beton
WD
9. WD-28 7+471 DG 1074576 z trasą główną

belka ciągła; zespolona 
typu beton-beton

WD


Projektowane przepusty
  Nazwa obiektu Kilometraż roboczy

Przeszkoda

kolizja trasy głównej z przeszkodą
Konstrukcja  
1.P-40+257DJ4 z rowem R-BN2rura z blachy stalowej karbowanejP
2. P-7 3+047 S19 z rowem R-BN2 rura z blachy stalowej 
karbowanej
P
3. P-8 0+020 DG dz.168 z rowem R-BN3 rura z blachy stalowej 
karbowanej
P
4. P-10 0+108 DG dz.99 z rowem R-DO rura z blachy stalowej 
karbowanej
P
5. P-11 3+657 S19 z rowem R-DO rura z blachy stalowej 
karbowanej
P
6. P-13 0+068 DG dz.175 z rowem R-B01 rura z blachy stalowej 
karbowanej
P
7. PZ-14 4+340 S19 ze szlakiem migracyjnym 
zwierząt małych i płazów
rura z blachy stalowej 
karbowanej
PZ
8. PZ-OM-15 4+500 S19 z ciekiem i szlakiem migracyjnym 
zwierząt małych i płazów
rura z blachy stalowej 
karbowanej
PZ
9. PZ-OM-18 0+148 
starodroża 
DP1587B
Starodroże DP1587B z ciekiem i 
szlakiem migracyjnym zwierząt małych i 
płazów
rura z blachy stalowej 
karbowanej
PZ
10. PZ-OM-19 0+602 DP1587B z ciekiem i szlakiem 
migracyjnym zwierząt małych i płazów
rura z blachy stalowej 
karbowanej
PZ
11. PZ-OM-26 0+083 DP 1589B z ciekiem i szlakiem 
migracyjnym zwierząt małych i płazów
rura z blachy stalowej 
karbowanej
PZ
12. PZ-OM-29 7+885 S19 ze szlakiem migracji zwierząt 
małych
rura z blachy stalowej 
karbowanej
PZ

 

Podstawowe parametry techniczne drogi S19:

 • klasa techniczna drogi: S
 • prędkość projektowa: Vp = 120 km/h
 • prędkość miarodajna: Vm = 130 km/h
 • przekrój jezdni: 2 x 2 (dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu każda)
 • szerokość pasa ruchu: 3,5m
 • szerokość opaski wewnętrznej: 0,5m
 • szerokość pasa awaryjnego: 2,5m
 • szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m – 2,20 m
 • pochylenie poprzeczne na prostej: 2,5%
 • skrajnia pionowa: 5,0 m
 • obciążanie nawierzchni: 115 kN/oś
 • kategoria ruchu: KR6